Accounting & Legal in Thailand

กฎหมาย e-Service ทำให้ผู้ใช้บริการเสีย VAT เพิ่มขึ้นค่าบริการแพงขึ้นจริงหรือ?

กฎหมาย e-Service ทำให้ผู้ใช้บริการเสีย VAT เพิ่มขึ้นค่าบริการแพงขึ้นจริงหรือ?

กฎหมาย e-Service ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้บริการในไทยมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเดิมกฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้บริการในไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจด VAT หรือผู้ที่ไม่จด VAT ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้บริการจากต่างประเทศอยู่แล้ว กฎหมาย e-Service จะช่วยให้ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป (ที่ไม่ได้จด VAT) ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรอีกต่อไป

ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย?

ทำไมต้องลงทุนในประเทศไทย?

ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงอย่างดีกับอนุภูมิภาค CLMV ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ดีเยี่ยม ซึ่งรวมถึงทางรถไฟ ถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดภายในประเทศได้ 69 ล้านคน โดยมีผู้บริโภคระดับกลาง 52 ล้านคน นอกจากนี้ ภูมิภาค CLMV ยังมีผู้บริโภค 242 ล้านคนภายใน 1,000 กิโลเมตร อาเซียนมีผู้บริโภค 660 ล้านคนภายใน 3,000 กิโลเมตร ในขณะที่เอเชียทั้งหมดภายใน 5,000 กิโลเมตรมีผู้บริโภค 4.6 พันล้านคน การลงทุนระดับชาติอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วช่วยบูรณาการระบบขนส่งของประเทศเข้ากับระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ สิ่งนี้นำมาซึ่งโอกาสมากมายสำหรับการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนในอุดมคติ

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

 

  1. ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น ในการจดทะเบียน รายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่จึงไม่ต้องอ้างอิงมติที่ประชุม แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ ประชุมคณะกรรมการมีมติให้แก้ไข จะระบุรายละเอียดการประชุมในคำขอจดทะเบียนด้วยก็ได้ 
  2. การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่ย้ายไปตั้งอยู่จังหวัดอื่น ตามกฎหมาย กำหนดว่าจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) ว่าจะย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่จังหวัดใด ดังนั้น ในการจดทะเบียนจะต้องอ้างอิงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท) และจดทะเบียน รายการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่อีกรายการหนึ่งด้วย
เป็นฟรีแลนซ์ต้องเสียภาษีหรือไม่

เป็นฟรีแลนซ์ต้องเสียภาษีหรือไม่

แม้จะเป็นฟรีแลนซ์แต่ก็ยังคงต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับบุคคลที่มีรายได้ประจำโดยฟรีแลนซ์ยังคงต้องใช้เกณฑ์จำนวน “เงินได้สุทธิ” มาคำนวณเพื่อชำระภาษี กล่าวคือจะเข้าข่ายภาษีเงินได้มาตรา 40(2)

ผู้นำทั่วโลก บรรลุข้อตกลง อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15%

ผู้นำทั่วโลก บรรลุข้อตกลง อัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15%

ผู้นำจาก 136 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ได้บรรลุข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำอยู่ที่ 15% เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า กลุ่มประเทศภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทำข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำอยู่ที่ 15% เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ ที่มักโยกผลกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ หรือที่เรียกว่า “แหล่งหลบภาษี” (tax haven)

ทำความรู้จัก Cash flow ก่อนเริ่มการลงทุน

ทำความรู้จัก Cash flow ก่อนเริ่มการลงทุน

Cash flow หรือกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นงบที่มีความสำคัญกับกิจการเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าบริหารจัดการได้ดีกิจการจะมีสภาพคล่องและลดความเสี่ยงทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี