Accounting & Legal in Thailand

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีที่สรรพากรอย่างไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ รูปแบบหนึ่งของการเสียภาษี โดยเงินรายได้ของเราจะถูกหักทันทีจากผู้จ่ายเพื่อนำส่งให้สรรพากร ตัวอย่างเช่น ยุ้ย พนักงานออฟฟิศ มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท

สรรพากรออกประกาศยกเว้นภาษีทั้งลูกหนี้และสถาบันการเงินที่เข้าโครงการ“พักทรัพย์ พักหนี้” เติมสภาพคล่องให้ธุรกิจ สู้วิกฤต COVID - 19

ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง มาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน หลักประกันเพื่อชำระหนี้(พักทรัพย์ พักหนี้)

พ่อค้าแม่ค้ากับควรรู้ การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องเสียภาษีหรือไม่

ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าการที่ร้านค้าจะเสียภาษีหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกัน หรือโครงการใด ๆ ของภาครัฐ

My Tax Account เชื่อมโยงข้อมูลรายได้ ค่าลดหย่อนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่าน e-Filing สะดวก ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

เพียงยืนยันตัวตนด้วย user/password เดียวกันกับ e-filing หรือ Digital ID และยินยอมนำข้อมูลใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91ผ่านระบบ e-filing

บีโอไอเผยการลงทุนครึ่งปีแรกของปี 64 คำขอมูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท FDI เติบโต 3.8 เท่า ญี่ปุ่นครองอันดับหนึ่ง

บีโอไอเผยยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 158 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

ครม. ขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบ e - Donation ถึง 31 ธ.ค. 2566

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติมาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามที่กรมสรรพากรเสนอ