Accounting & Legal in Thailand

เริ่มต้นดูแลและจัดการธุรกิจในประเทศไทยด้วยขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทครบวงจรกับ Pimaccounting

Pimaccounting มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา จัดตั้งโครงสร้างบริษัท และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ปลอดภัยสำหรับชาวต่างชาติ 

คลังขยายเวลาชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้ประกอบการ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5)

ภาษี e-Payment ที่คนขายของออนไลน์จำเป็นต้องรู้จัก

ส่วนกรณีที่มีการซื้อขายหรือไม่ก็ตามแต่มีการรับโอนเงินถี่ๆ ข้อมูลในบัญชีนั้นๆ จะถูกส่งให้สรรพากรตรวจสอบตาม "ภาษีอีเพย์เมนต์"

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหากต้องการขอเงินคืนจากการส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน

หากมีการส่งเงินสมทบประกันสังคมเกินสามารถขอคืนได้ตามระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560

rowdfunding หนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

การระดมทุนสาธารณะ หรือ Crowdfunding กลายเป็นทางเลือกสำคัญและน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

จะเกิดอะไรตามมา หากปิดงบหรือยื่นงบการเงินไม่ทัน?

ความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ทันตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดก็จะต้อง “เสียค่าปรับ” ตามจำนวนที่ระบุเอาไว้