Accounting & Legal in Thailand

สิทธิและประโยชน์ของ BOI ที่ธุรกิจจะได้รับ

-สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
1. ยกเว้นเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
2. ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี

Accounting & Tax Services in Thailand

Manage your books with flexible & affordable accounting with Pimaccounting.

ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 30 มิ.ย. 64

สรรพากร ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ถึง 30 มิ.ย. 64 ช่วยผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง 14,200 ล้านบาท บรรเทาผลกระทบโควิด

SMART Visa วีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุน

SMART Visa เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ

www.taxliteracy.academy เว็บไซต์ที่จะทำให้เข้าใจเรื่องภาษีมากขึ้นก่อนทำธุรกิจ

https://www.taxliteracy.academy ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางภาษีแบบดิจิทัล ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลตัวเลขจากการคำนวณ

ความสำคัญของการทำบัญชีกับธุรกิจ SME

1. การประเมินสถานะทางการเงิน - เพราะการประเมินสถานะทางการเงินของธุรกิจ ไม่สามารถใช้ความรู้สึกหรือจินตนาการได้ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องในการทำบัญชี