3 คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q: หากยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมสรรพากรอีกหรือไม่

A: หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรอีก ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้   (ฉบับที่ 318)

Q: หากยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกหรือไม่

A: ผู้ประกอบการยังคงต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

Q: User ID & Password ของกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ร่วมกันได้หรือไม่

A: การยื่นงบการเงินแต่ละกรมฯ จะกำหนด User ID & Password ดังนั้น หากจะยื่นงบการเงินกับกรมฯ ใด ให้ใช้ User ID & Password กรมฯ นั้น

อ่านข้อมูลพิ่มเติม : https://www.rd.go.th/60459.html

 คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Find out more at: 

https://www.pimaccounting.com/

LINE Official: https://lin.ee/xsFsYGD 

Phone / เบอร์โทรศัพท์:  094-365-5697, 092-889-9046

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#accounting #thailand #bangkok #pimaccounting  #กรมสรรพกร #DBD #investor #efiling #taxation