Accounting & Legal in Thailand

ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ e-Filing

ทำไมควรยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ e-Filing

ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ รองรับการใช้งานบนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3 คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q: หากยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมสรรพากรอีกหรือไม่

ภาระหน้าที่รายเดือนหลังจากจดทะเบียนบริษัท

ภาระหน้าที่รายเดือนหลังจากจดทะเบียนบริษัท

  1. การจัดทำบัญชี เตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี ปิดงบการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 FIDO Standards

ทำความเข้าใจและรู้จักกับ FIDO Standards

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ FIDO Standards หรือ มาตรฐานของ FIDO ซึ่งเป็น Open Standard Protocol โดยมีการออกใบอนุญาตรับรองสองประเภทคือ UAF และ U2F หากระบบใดมีการอิมพลีเม้นต์ตามมาตรฐานแล้ว จะสามารถใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะใช้ยี่ห้อใดก็ตาม ซึ่งเป็นอุปสรรคของการนำระบบ Biometric มาใช้ในอดีต (เพราะหากซื้อระบบของ ยี่ห้อใด ก็ต้องซื้ออุปกรณ์ของยี่ห้อนั้นตลอดไป หรือ Locked-In นั่นเอง)

รู้จักและเข้าใจใน Sensitive Data Exposure (SDE)

รู้จักและเข้าใจใน Sensitive Data Exposure (SDE)

Sensitive Data Exposure ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในทีนี้หมายถึง ข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน หรือเว็บแอปพลิเคชันหากรั่วไหลไปสู่บุคคลไม่พึ่งประสงค์

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขยายเวลาบังคับใช้ไปจนถึง 1 มิถุนายน 2565

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขยายเวลาบังคับใช้ไปจนถึง 1 มิถุนายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและดีอีเอสมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2563 ในส่วนที่กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ ทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565