Accounting & Legal in Thailand

ทำความรู้จักกับภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

ทำความรู้จักกับภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล (เงินเดือน/ฟรีแลนด์)

ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลมีที่มาของเงินได้ คือ

การยื่นแบบฯ ของผู้ประกอบการ (ร้านค้า) โครงการคนละครึ่ง

การยื่นแบบฯ ของผู้ประกอบการ (ร้านค้า) โครงการคนละครึ่ง

ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ลูกค้าชำระผ่าน แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

3 ทริคเบื้องต้น ใช้เลือกสำนักงานบัญชี

3 ทริคเบื้องต้น ใช้เลือกสำนักงานบัญชี

  1. สำนักงานบัญชีที่มีตัวตนเป็นหลักแหล่ง ทั้งบริษัทหรือนักบัญชีอิสระ ช่องทางการติดต่อ สถานที่ ที่สามารถติดต่อได้จริง
ทำความรู้จักกับ โฮลดิ้ง คอมพานี

ทำความรู้จักกับ โฮลดิ้ง คอมพานี

โฮลดิ้ง คอมพานี คือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นการลงทุนบริษัทในประเทศและหรือบริษัทต่างประเทศ

แจ้งข่าวสาร! ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนระบบ New e-filing

แจ้งข่าวสาร! ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนระบบ New e-filing

กรมสรรพกรแจ้งข่าวสารผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบ e-filing อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัด

FAQ การจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัด

Q : จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้อย่างไร ?