บีโอไอลงนามเอ็มโอยูเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากร ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกนักลงทุน

บีโอไอลงนามเอ็มโอยูเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากร ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกนักลงทุน

บีโอไอได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เป็นการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่นักลงทุน ที่ต้องกรอกแบบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการผ่านระบบ e–Monitoring ให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อนกันให้แก่ ทั้งสองหน่วยงาน

การเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินการด้านการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e–Tax ของบีโอไอเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นชุดเดียวกับกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และแสดงถึงธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวของทั้งสองหน่วยงานจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

หากคุณไม่มั่นใจเรื่องการทำภาษี หรือการทำบัญชีขององค์กร ไว้ใจให้ pimaccounting จัดการในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญกับธุรกิจของคุณ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pimaccounting.com


Source: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment)