DBD e-Filing กับการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการด้านงบการเงิน

DBD e-Filing กับการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการด้านงบการเงิน

DBD e-Filing กับการอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการด้านงบการเงิน

DBD e-Filing เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี XBRLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ประโยชน์ของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถช่วยลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับ จากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา เป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทเอง ต่อนักธุรกิจ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ และนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบธุรกิจ รวมถึงงบการเงินในเชิง Business Model ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถพิจารณาข้อมูลเชิงลึกได้ โดยการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นการนำส่งด้วยเอกสารงบการเงินเพียงชุดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้ง 2 หน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ติดต่อเรา : https://www.pimaccounting.com
Line Official : Pimlegal
เบอร์โทรศัพท์ :  094-365-5697, 092-889-9046
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#Pimaccounting #PimaccountingThailand #Serviceagency #internationalbusiness #yourtrustedpartner #Financial #DBD #DBDefilling ##SME #company #businessinthailand #พิมพ์แอคเคาท์ติ้ง #สำนักงานบัญชี #สำนักงานบัญชีในประเทศไทย #บัญชี #การเงิน #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า