Types of Visa - ประเภทของวีซ่าไทย

Types of Visa - ประเภทของวีซ่าไทย

ประเภทของวีซ่า (Visa) ไทย มีอะไรบ้าง ? - Key visual

สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าในประเทศไทย จำเป็นต้องมีเอกสารเพื่ออนุญาตให้เข้าประเทศได้ หรือเรียกว่า “วีซ่า” ซึ่งมี 2 ประเภทที่เป็นที่นิยม นั่นก็คือ

  • Tourist Visa หรือ วีซ่านักท่องเที่ยว  สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง 60 วัน และขยายต่อได้อีก 30 วัน แต่เมื่อครบ 90 วัน ชาวต่างชาติต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทันที ไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นบุคคลผิดกฏหมาย
  • Non-Immigrant Visa หรือ วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยจุดสงค์ใด จุดประสงค์หนึ่ง เช่น วีซ่าเพื่อการศึกษา วีซ่าทำงาน เป็นต้น ผู้ประสงค์ขอวีซ่าสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งวีซ่าประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก
    • วีซ่าเพื่อการศึกษา (ED) สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าประเทศเพื่อการศึกษา หรือทำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
    • วีซ่าทำงาน (B) สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ทำงาน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ
    • วีซ่าติดตามครอบครัว (O)  การเข้ามาในฐานะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือในความอุปการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในฐานะผู้ติดตามของ สามีหรือภรรยา

Source: Department of Consular Affairs, Kingdoms of Thailand (2021) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Pimaccounting พร้อมให้คำปรึกษาไปจนถึงการเตรียมเอกสารช่วยดำเนินเรื่องเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนของราชการไทยอย่างรวดเร็วและครบถ้วน