หักภาษี ณ ที่จ่าย ครบ จบในขั้นตอนเดียวต้วย e-Withholding Tax

e-Withholding Tax เป็นบริการใหม่ของกรมสรรพากรที่นำความต้องการของผู้อยู่ในกระบวนการ “เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” ทั้งผู้หักภาษี (ผู้จ่ายเงิน) และผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน)Complete withholding tax, complete in one step. e-Withholding Tax

มาออกแบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบงานและผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความง่าย ความสะดวก ลดขั้นตอน เพื่อให้เป็นที่ถูกใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ D 2 RIVE ของกรมสรรพากร ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ที่ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตในสังคมไปพร้อมกันทั่วโลก
e-Withholding Tax จึงเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ตอบโจทย์แบบเบ็ดเสร็จ จบในขั้นตอนเดียว เป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสากล เป็นทางเลือก ที่ช่วยลดขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการทำงานในหลายขั้นตอน ไปสู่ระบบการทำงานที่สั้นกว่าเดิม ของผู้เสียภาษี ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการจัดทำเอกสารรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (มาตรา 50 ทวิ) มีผู้ทำหน้าที่นำส่ง และยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทน เพิ่มความโปร่งใสอันเนื่องมาจากการที่ผู้หักภาษี(ผู้จ่ายเงิน) และผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) สามารถเข้าไปตรวจสอบหลักฐานที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป
สิ่งที่สำคัญ คือ การที่ผู้เสียภาษีซึ่งมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่างๆ หรือภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย สามารถใช้ช่องทางผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากรซึ่งง่ายอยู่แล้วได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม และ นอกเหนือจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ดียิ่งไปกว่านั้น ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้รับเงิน) ถ้าถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่าน e-Withholding Tax ยังได้รับการลดอัตราภาษี จาก 3% เป็น 2% (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) อันเนื่องมาจากมาตรการภาษีที่กรมสรรพากรออกแบบช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น

ติดต่อเรา Pimaccounting ได้ทาง
Website : https://www.pimaccounting.com
Line Official : Pimlegal
Tel : 094-365-5697, 092-889-9046
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.