e-Filing and e-Reporting การยื่นคำร้องขอหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิก

e-Filing and e-Reporting การยื่นคำร้องขอหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิก

การยื่นคำร้องคำขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเป็นระบบหนังสือราชการทางออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และอัพโหลดไฟล์เหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้

และการจัดทำรายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reporting) ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์

  1. การยื่นแบบรายการภาษีสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นแบบรายการภาษีต่าง ๆ ภายใต้การจัดเก็บของกรมสรรพากร และสามารถชำระภาษีได้หลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสียภาษีอย่างครบวงจร
  2. สถานภาพการยื่นแบบรายการภาษีสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการยื่นแบบรายการภาษีสรรพากรในปัจจุบันนั้น กรมสรรพากรได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง แทนการกรอกแบบและยื่นแบบด้วยกระดาษ พร้อมชำระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีทั้งในด้านการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี    
  3. การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ ebXML 

3.1  ข้อมูลพื้นฐานด้านการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 ปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยและเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลเช่น มาตรฐาน กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ National Single Window (NSW)ภายใต้โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองกับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 38 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนาระบบไปสู่การบริการไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างครบวงจรในอนาคต

3.2 สถานภาพการรับ-ส่งข้อมูลภายใต้ระบบ ebXML ปริมาณข้อความ (Message) ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลภายใต้ระบบ ebXML เป็นโครงสร้างที่เปิดขึ้นเพื่อขยายภาคธุรกิจและการค้า ซึ่งความสำคัญของระบบดังกล่าว จะดำเนินการรับ-ส่งเอกสารประเภทใบขนสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก เป็นผลให้การนำเข้าและการส่งออกมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ที่มา: https://www.etda.or.th/

Find out more at: 

https://www.pimaccounting.com/ 

LINE Official: https://lin.ee/xsFsYGD 

Phone / เบอร์โทรศัพท์:  094-365-5697, 092-889-9046

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
#accounting #thailand #bangkok #pimaccounting #efilling  #ereporting  #transactions#workpermit #visa #cloudaccounting #legaladvice