วีซ่าธุรกิจ

ผู้ยื่นขอต้องการที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อดำเนินธุรกิจหรือหางาน

คุณสมบัติ

เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใข้งานมากกว่า 6 เดือน
2. แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม. 7) พร้อมรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จำนวน 1 รูป
3. การทำงาน
3.1 ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ
3.2 หนังสือจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในบริษัทฯ ที่ขอได้ (ในการขอรับหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าว นายจ้างที่จะจ้างชาวต่างชาติต้องไปยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานหรือแบบ ตท. 3 ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง หรือที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งหากอนุญาตให้ชาวต่างชาติวดังกล่าวมาทำงานได้ตามที่ขอ กระทรวงแรงงานจะมีหนังสือแจ้งผลการอนุญาต ให้นายจ้างส่งหนังสือกรมการจัดหางานดังกล่าวให้ชาวต่างชาติใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า หรือ
3.3 หนังสือรับรองจากกรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

4. เอกสารจากบริษัท

4.1 หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ผู้ยื่นคำร้องทำงานอยู่ รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางมายังประเทศไทยและชื่อบริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่จะไปติดต่อ พร้อมยื่นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือการทำธุรกิจของผู้ยื่นคำร้อง (กรณีไม่ได้ทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานใด ๆ )
4.2 สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจากกระทรวงพาณิชย์
4.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4.4 สำเนาหลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน
4.5 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.6 แผนที่ประกอบการของบริษัท

หมายเหตุ

สำหรับเอกสารจากบริษัท ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

ขั้นตอนการขอวีซ่าธุรกิจ

- ชาวต่างชาติต้องมีอายุวีซ่าเหลืออย่างน้อย 21 วัน
- ชาวต่างชาติต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวหรือคนผ่านเข้าเมือง
- บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- บริษัทต้องมียอดรวมผู้เป็นเจ้าของไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- บริษัทต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเงินที่จะจ่ายให้ชาวต่างชาติ
- บริษัทต้องมีอัตราส่วนจำนวนชาวต่างชาติกับพนักงานคนไทยอยู่ที่ 1:4ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

ชาวต่างชาติทุกคนที่ตั้งใจจะทำงานในประเทศไทยจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มทำงาน ซึ่งชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานโดย “ใช้พลังงานหรือใช้ความรู้ไม่ว่าจะพิจารณาค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือไม่” จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอยู่ภายใต้ความสามารถของกระทรวงแรงงาน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติระบุว่านายจ้างในอนาคตอาจขอใบอนุญาตทำงานในนามของชาวต่างชาติได้ แต่ใบอนุญาตทำงานนั้นสามารถออกได้ก็ต่อเมื่อชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยตามกฎหมายคนเข้าเมืองและแสดงตนว่าได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ ใบอนุญาตทำงานของไทยจะไม่ถูกส่งไปยังชาวต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าชั่วคราว ในประเทศไทย ใบอนุญาตทำงานจะออกให้กับบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงและบทบาทงานภายในบริษัทนั้น

ใบอนุญาตทำงานไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานนอกบริษัทที่กำหนดไว้ ในทางปฏิบัติ หมายความว่าหากคุณพบงานก่อนที่จะย้ายมาประเทศไทยจริง บริษัทไทยควรจัดให้มีการยื่นขอวีซ่า B แบบไม่ใช้ผู้ย้ายถิ่นฐาน คุณสามารถเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่า B ที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐาน และคุณควรสมัครและรับใบอนุญาตทำงานอีกครั้งโดยมีเอกสารของบริษัทหลายฉบับภายในระยะเวลาดังกล่าว เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานของคุณแล้ว (สามารถมีระยะเวลาเท่ากับวีซ่าของคุณ) คุณสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ (จาก 90 วันถึงหนึ่งปี) หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คุณสามารถต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ทุกปี (และก่อนปีที่ผ่านไป)

หากเนื้อหาของงานและ/หรือที่ทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลง นายจ้างจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภายใน 15 วัน หากสัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลง ชาวต่างชาติมีหน้าที่ส่งคืนใบอนุญาตทำงานหรือเสี่ยงสูงถึง 1,000 บาท

ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอาจถูกจำคุกไม่เกิน 3 เดือนและ/หรือถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท ชาวต่างชาติที่ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ถูกห้ามอาจถูกจำคุก 5 ปีและ/หรือถูกปรับ (ระหว่าง 2,000 ถึง 100,000 บาท) และนายจ้างเองก็อาจจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกไม่เกิน 3 ปีและ/หรือปรับสูงสุด 60,000 บาท

หากเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุข้างต้นเป็นไปตามลำดับ กระทรวงแรงงานจะใช้เวลาเพียง 7 วันในการออกใบอนุญาตทำงานในกรุงเทพฯ แต่จะใช้เวลาเกือบ 2 เดือนในการออกใบอนุญาตทำงานในภูเก็ต หลังจากออกใบอนุญาตทำงานแล้ว พนักงานของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจะสามารถเริ่มทำงานได้ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น พนักงานของบริษัท BOI สามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่วินาทีที่สมัครขอใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับโครงการ

หนึ่งปีหลายรายการ วีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa B (ธุรกิจ) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่สนใจในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือมองหาการลงทุนในบริษัท ธุรกิจ หรือคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

การอนุมัติวีซ่าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสมัคร และเมื่อออกวีซ่าแล้ว (ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ) จะมีอายุ 1 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางออกและกลับมายังประเทศไทยทุก 90 วันโดยเครื่องบินหรือการเดินทางทางทะเลหรือทางบก

โปรดทราบว่าการขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa B นั้นใช้เวลา 1 ปีและมีอายุ 12 เดือน แต่ละรายการมีอายุ 90 วัน หลังจากแต่ละรายการเสร็จสิ้น คุณจะต้องออกจากประเทศผ่านด่านชายแดนใด ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยอีก 90 วัน ซึ่งเป็นเพียงแสตมป์เท่านั้น ไม่มีการเข้าชมสถานกงสุลไทยหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ การเดินทางด้วยรถโดยสารระยะสั้นไปยังกัมพูชาเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุด แต่จุดตรวจสอบชายแดนอื่น ๆ ก็ถือว่าใช้ได้สนใจทํางานร่วมกับเรา?